Przemoc wobec zwierząt – jak zapobiegać?

Co jakiś czas społeczeństwem wstrząsają kolejne wiadomości o znęcaniu się nad zwierzętami. Większość to oburza, w internecie wypisują pogróżki wobec sprawców i wyrażają chęć pomszczenia się. Taki protest przeciwko aktom agresji wobec zwierząt również jest ważny, jednak najważniejsze jest reagowanie, gdy jesteśmy świadkami przemocy wobec zwierząt. Jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za poziom bestialstwa i znieczulicy w społeczeństwie, w którym żyjemy – trzeba reagować. Bierność wzmacnia sprawców każdej przemocy!

Wbrew pozorom nie jesteśmy bezsilni wobec sprawców.

W poniższym artykule znajdziecie rady adwokata, jak można chronić zwierzęta przed krzywdzeniem ich. Streszczę jego najważniejsze punkty.

Działania na rzecz przestrzegania praw zwierząt

1. Reagujmy!

Każdy, kto wie  o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję

(art. 304 § 1 kodeksu postępowania karnego).

Zgłoszenie o popełnieniu przestępstwa wobec zwierzęcia nie jest złośliwym donosem, ale obowiązkiem! Możesz to zrobić nawet anonimowo, ale istotne jest, by to zgłosić i nie odwracać oczu.

2. Administracyjny odbiór zwierzęcia

Prawo daje nam możliwość skorzystania z tymczasowego odbioru zwierzęcia, gdy zachodzi podejrzenie, że dzieje mu się krzywda. Nie potrzeba do tego wyroku sądu. Procedurę odbioru można uruchomić już w momencie zawiadomienia. Decyzja należy do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

3. Natychmiastowy odbiór zwierzęcia

W sytuacjach niecierpiących zwłoki, tj, gdy zdrowie lub życie zwierzęcia jest zagrożone, można natychmiast starać się o jego odbiór. Z pomocą przyjdzie policja, straż gminna lub upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej (inspektor). Równocześnie z odbiorem zwierzęcia od właściciela lub opiekuna, należy powiadomić o tym fakcie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – mogą oni podtrzymać decyzję o odbiorze lub uznać za bezzasadny.

Podejmując decyzję o natychmiastowym odbiorze trzeba zadbać o sporządzenie dokumentacji z miejsca zdarzenia (zdjęcia, nagrania dokumentujące warunki bytowania zwierzęcia, jego stan zdrowia itp.) i przekazać ją do odpowiedniego organu (jednego z wyżej wymienionych).

4. Sterylizacja i kastracja

Może to dla wielu zaskoczenie, ale regulowanie rozrodu zwierząt również ma wpływ na zmniejszenie aktów przemocy wobec nich:

Brak kontroli nad rozmnażaniem zwierząt towarzyszących często prowadzi w efekcie do przestępstw wobec nich – np. poprzez skandaliczny proceder pozbywania się szczeniąt i kociąt.

Wiele gmin finansuje zabiegi sterylizacji i kastracji zwierzętom bezpańskim, jak i mających właścicieli, których nie stać na taki zabieg. Warto z tego korzystać.

5. Czipowanie zwierząt

Sejm rozważa wprowadzenie obowiązku czipowania psów i kotów właścicielskich. Ma to na celu zmniejszyć bezdomność zwierząt (np. poprzez bezkarne wyrzucanie ich przed wakacjami) i zapobiegać bestialstwu wobec czworonogów (jak zabijanie ich).

Uchylanie się od zaczipowania czworonoga będzie groziło grzywną.

6. Egzekwowanie przestrzegania prawa o ochronie zwierząt 

Większe znaczenie prewencyjne ma nieuchronność kary, niż jej surowość. Dlatego tak ważne jest, by nie puszczać płazem przestępstw dokonywanych wobec zwierząt. Sprawca, który czuje się bezkarny będzie powtarzał swe przestępstwa. Nieuchronność kary to czynnik zapobiegający aktom przemocy. Oczywiście stopień surowości kary również musi być adekwatny do wagi popełnionego czynu.